viagra generico

Statut

STATUT

FUNDACJI IM. ZOFII KOSSAK

Preambuła

Uznając wielkość postaci oraz wszechstronność twórczości Zofii Kossak, jej niezłomną postawę w obronie wartości ludzkich i chrześcijańskich, pragnąc, aby przykład jej życia i słowo pisane mogły jak najszerzej służyć społeczeństwu, a szczególnie młodym pokoleniom Fundatorzy powołują Fundację im. Zofii Kossak.

I. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja im. Zofii Kossak, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez:

– Annę Bugnon, córkę pisarki,
– Witolda Szatkowskiego, syna pisarki zastąpionego przez córkę Annę Magdalenę Fenby Taylor,
– Gminę Brenna

zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Cieszynie przy ul. Stary Targ 4 za numerem repertorium A nr 836/1998 z dnia 31.03.1998 r., działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984 r. /j.t. Dz.U. nr 46 z 1991 r., poz. 203/oraz niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Fundacji są Górki Wielkie.

§3

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

2. Fundacja ma osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje w zakresie określonym ustawą Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami RP.

§5

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.

§6

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku:

Fundacja im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich

II. Cele Fundacji i formy działania

§7

Celem Fundacji jest:

1. pielęgnowanie i utrzymanie dóbr kultury i tradycji; zabezpieczenie spuścizny po Zofii Kossak i Zygmuncie Szatkowskim, a zwłaszcza wspieranie Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, aby służyły głębszemu poznawaniu i zrozumieniu ideałów, którymi Zofia Kossak się kierowała,

2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

3. wspieranie i podejmowanie inicjatyw w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania zgodnie z duchem twórczości Zofii Kossak,

4. wspieranie i podejmowanie działań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego,

5. ochrona integralności i nienaruszalności twórczości Zofii Kossak, jak również dbanie o wiarygodny wizerunek Zofii Kossak we wszelkich publikacjach, dbanie o to, by imię i nazwisko Zofii Kossak nie służyło celom sprzecznym z duchem jej twórczości.

§8

Cele swoje Fundacja realizuje między innymi poprzez:

1) ochronę i przechowywanie słowa pisanego Zofii Kossak we wszelkiej postaci, tj. rękopisów, korespondencji, notatek i innych tekstów publikowanych i niepublikowanych,

2) inspirowanie i wspieranie rozwoju muzeum biograficznego Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich,

3) ochrona i opieka nad zabytkowym otoczeniem muzeum (ruiny dworu i park),

4) gromadzenie, udostępnianie i popularyzacja informacji związanych z życiem i twórczością Zofii Kossak,

5) organizowanie ekspozycji, sesji literackich i naukowych oraz spotkań z młodzieżą,

6) kontakty i realizacja wspólnych celów statutowych z organizacjami, instytucjami i fundacjami,

7) prowadzenie działalności gospodarczej, której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji.

III. Majątek Fundacji

§9

Majątek Fundacji stanowią:

1) fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów i obejmujący:

a) nieruchomości położone w Górkach Wielkich, tj. parcelę gruntową nr 34/38, na której znajduje się park oraz dwie parcele budowlane: nr 9/3, na której stoją ruiny i nr 6, na której stoi budynek z mieszczącym się w nim Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej,

b) kwotę pieniężną w wysokości 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych),

2) nieruchomości i ruchomości pochodzące ze spadków i darowizn oraz nabyte przez Fundację,

3) środki finansowe pochodzące z:

– wpłaty Gminy Brenna w rocznej wysokości 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

– odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,

– zysków z działalności gospodarczej,

– dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,

– subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

– zbiórek publicznych, aukcji charytatywnych, odpisów,

– innych źródeł.

Podejmowana przez Fundację działalność gospodarcza jak i sposób zdobywania funduszy nie mogą naruszać dobrego imienia Zofii Kossak.

Zabronione jest :

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zgromadzenia Fundatorów bądź Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zgromadzenia Fundatorów bądź Zarządu oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zgromadzenia Fundatorów bądź Zarządu Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków Zgromadzenia Fundatorów bądź Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zgromadzenia Fundatorów bądź Zarządu lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§11

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawca nie postanowił inaczej.

§12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd na wniosek Zgromadzenia Fundatorów składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

IV. Władze Fundacji

§13

1. Organami Fundacji są: Zgromadzenie Fundatorów i Zarząd.

2. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków z wyjątkiem uregulowań z §16 ust.2 pkt f i g. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Zgromadzenie Fundatorów

§14

1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów:

a) osób fizycznych,

b) przedstawicieli osób prawnych.

Każdy z Fundatorów może pisemnie desygnować w skład Zgromadzenia Fundatorów przedstawicieli w liczbie 1-3. Liczbę desygnowanych przedstawicieli uzgadniają między sobą Fundatorzy. Każdy z Fundatorów powołuje jednakową ilość przedstawicieli. Każdy z Fundatorów może zgłosić pisemny sprzeciw co do osoby desygnowanej do Zgromadzenia Fundatorów lub pisemny wniosek o jej odwołanie. Sprzeciw i wniosek o odwołanie są rozpatrywane niezwłocznie przez Fundatorów na ich spotkaniu.

2. W razie ustąpienia lub odwołania przedstawiciela, Fundator, który go desygnował, powołuje nowego przedstawiciela.

3. W razie śmierci Fundatora – osoby fizycznej – w jego miejsce wstępuje osoba wcześniej przez niego wskazana. W przypadku braku wskazania, w miejsce Fundatora wstępuje osoba wybrana przez jego spadkobierców. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych następców Fundatora.

4. Postępowanie opisane w ust. 2 obowiązuje także w razie śmierci przedstawiciela Fundatora.

§15

Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swojego grona Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów.

§16

1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.

2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

a) uchwalenie głównych kierunków działalności Fundacji,

b) zatwierdzenie programów działania Fundacji,

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

d) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

e) uchwalanie budżetu Fundacji,

f) uchwalanie zmian statutu Fundacji,

g) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

h) kontrola pracy Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,

i) powoływanie komisji dla realizacji poszczególnych zadań.

§17

1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje jego Prezydent bądź z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek każdego z Fundatorów lub Zarządu.

2. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane co najmniej dwa razy do roku.

§18

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

§19

Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników. Pozostali członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą udzielić pełnomocnictwa tylko innemu członkowi Zgromadzenia.

Zarząd

§20

1. Zarząd składa się z czterech do sześciu członków i jest powoływany na okres 3 lat przez Zgromadzenie Fundatorów.

2. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Zgromadzenie Fundatorów.

3. W skład Zarządu nie może być powołana osoba spośród członków Zgromadzenia Fundatorów.

§21

Do zadań Zarządu należy:

a) reprezentowanie jej na zewnątrz,

b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

c) wykonywanie uchwał podjętych przez Zgromadzenie Fundatorów,

d) zarządzanie majątkiem Fundacji w zakresie czynności zwykłego zarządu,

e) przyjmowanie subwencji, dotacji, spadków i zapisów, z uwzględnieniem §12 niniejszego Statutu,

f) opracowywanie projektów budżetu Fundacji i projektów innych uchwał,

g) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

h) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów jej działania,

i) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

§22

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes Zarządu Fundacji lub jego zastępca.

§23

Posiedzenia Zarządu odbywają się co miesiąc w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§24

Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pracy w Zarządzie.

Zgromadzenie Fundatorów może jednak uchwalić zwrot kosztów i wydatków poniesionych przez jego członków w związku z czynnościami, względnie ryczałt za pełnione funkcje, jeśli na to pozwolą zgromadzone fundusze przy nienaruszalności funduszu założycielskiego Fundacji.

V. Zmiana Statutu i likwidacja Fundacji

§25

Z inicjatywy własnej Fundatorów lub na wniosek Zarządu, Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w kwestii zmiany Statutu w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

§26

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały, równocześnie postanawiając o przeznaczeniu majątku Fundacji po jej likwidacji, zgodnie z celami Fundacji.

 

W niniejszym tekście jednolitym statutu Fundacji im. Zofii Kossak uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany uchwalone przez Zgromadzenie Fundatorów i zapisane w rejestrze sądowym na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.