viagra farmacia

Zgromadzenie Fundatorów

Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji. Do jego głównych kompetencji należy: uchwalanie głównych kierunków działalności Fundacji, zatwierdzanie programów działania, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie regulaminu pracy Zarządu, uchwalanie budżetu, uchwalanie zmian statutu Fundacji, podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, kontrola pracy Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi, powoływanie komisji do realizacji poszczególnych zadań. Spotkania Zgromadzenia Fundatorów organizowane są dwa razy w roku.

Członkowie:

Bogumiła Bittner-Burkot

Anna Fenby Taylor

Stefania Kewesz

Michael James Mcsperrin

Fryderyka Pawliczek

Jerzy Pilch

François Rosset

Lucie Rosset

Iwona Szarek